Algemene voorwaarden

Prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten

Alle door uitgeverij Hofcultuur gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven. 

Wijzigingen voorbehouden

Uitgeverij Hofcultuur behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Levertijden

Alle titels op voorraad worden in principe binnen tien dagen verzonden. Echter Hofcultuur garandeert niet dat museumartikelen en boeken binnen deze opgegeven levertijd worden afgeleverd. een afwijkend tijdstip van aflevering geeft de opdrachtgever/koper jegens Hofcultuur geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De door Hofcultuur opgegeven levertijden zijn dus louter indicatief.

Inspectie bij aflevering

De opdrachtgever/koper moet onverwijld na aflevering van het boek/museumartikel controleren of het afgeleverde artikel overeenkomst met de order en in goede staat verkeerd. Indien de opdrachtgever/koper nalaat Hofcultuur van een gebrek in, vermissing of beschadiging van een artikel op de hoogte te stellen, aan de opdrachtgever/koper daarop jegens Hofcultuur geen beroep doen en is hij gehouden de boeken/museumartikelen af te nemen en te betalen. De opdrachtgever/koper kan een misdruk ten alle tijden retour zenden aan Hofcultuur met inachtneming van de voorwaarden. Klachten omtrent schade, beschadigingen, vermissing, misdruk of bindfouten ter zake van de boeken/museumartikelen schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Factuur

Facturering geschiedt door Uitgeverij Hofcultuur via de webshop van Ecommerce via de mail of in geval van bestelling via mail of telefoon via een separate factuur. De factuur wordt separaat verstuurd per e-mail. Soms komt deze factuur is de spam, controleer daarom ook uw spam. 

Betaling door de klant dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Uitgeverij Hofcultuur aangewezen bankrekening: NL43KNAB0255277814. Via de webshop is het mogelijk om via Ideal of PayPal te betalen.

Retourzending

Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is deze gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan uitgeverij Hofcultuur retour te zenden, of bij uitgeverij Hofcultuur ter omruiling aan te bieden. Het verdient de aanbeveling om dit telefonisch af te stemmen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is.

Intellectueel eigendomsrecht

Het is de afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Hofcultuur enig door uitgeverij Hofcultuur aan de afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Overmacht

Onder overmacht voor Uitgeverij Hofcultuur wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van uitgeverij Hofcultuur noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product tijdelijk bij uitgeverij Hofcultuur niet meer voorradig is.